3 de nov. 2014

Recull objectius generals, P3. Curs 2014 - 2015


RECULL OBJECTIUS GENERALS, PARVULARI 3 ANYS


ÀREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I ELS ALTRES

Autoconeixement i gestió de les emocions
-Reconèixer i anomenar algunes parts del cos i les seves funcions.
-Explorar i desenvolupar les pròpies possibilitats expressives i cognoscitives.
-Acceptar les pròpies característiques individuals i les dels altres.
-Identificar i expressar emocions (trist, content, enfadat, ...).
-Iniciar-se en el reconeixement de les emocions.
-Identificar i expressar els propis sentiments i els dels altres.
-Desenvolupar la seva autoestima.

Joc i moviment
-Dominar progressivament les habilitats motrius bàsiques (córrer, saltar, arrossegar-se, mantenir l’equilibri, realitzar diferents tipus de marxa).
-Gaudir i valorar el joc individual i col·lectiu.
-Iniciar-se en la realització de diferents grafismes, respectant-ne la direccionalitat.
-Ajustar el gest i la mirada a l’acció. 

Relacions afectives i comunicatives
-Adquirir habilitats socials i emocionals (resolució de conflictes, empatia, ...).

Autonomia personal i relacional
-Adquirir progressivament les rutines i els hàbits referits a l’autonomia personal, la higiene i la neteja, la comunicació i la relació així com el treball i l’aprenentatge
-Participar en la cura i el manteniment dels objectes i dels espais col·lectius.
-Mostrar iniciativa i interès en les diverses activitats.
-Mostrar seguretat en les possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos.


ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN

Exploració de l’entorn
-Explorar, conèixer i respectar l’entorn escolar.
-Aprendre a orientar-se i ésser autònom en els espais propers.
-Observar i començar a identificar els fenòmens de la natura.
-Observar els canvis que es produeixen en el seu entorn proper amb l’arribada de les diferents estacions de l’any i començar a identificar-ne els aspectes més rellevants.
-Observar de forma directa e indirecta  elements del marc natural.
-Conèixer, gaudir i participar de les diferents festes celebrades a l’escola.
-Iniciar-se en el reconeixement visual d’algunes figures i alguns cossos geomètrics.
-Reconèixer i anomenar els colors bàsics ( vermell, groc, blau i verd) i alguns complementaris.

Experimentació i interpretació
-Conèixer les característiques principals del tema treballat a través del projecte de treball.
-Participar  i experimentar de forma activa en les activitats proposades en el projecte “Descoberta 3/6”.

Raonament i representació
-Progressar en la presa de consciència del pas del temps, els dies de la setmana i les estacions de l’any.
-Iniciar-se en el reconeixement d’algunes nocions espacials i de grandària.
-Reconèixer la grafia dels números 1, 2 i 3.
-Reconèixer el concepte de quantitat i iniciar la seva representació.
-Iniciar-se en les activitats de càlcul.
-Iniciar-se en conceptes relatius a la quantitat.
-Comparar, ordenar i classificar diversos materials seguint diferents criteris.
-Realitzar seriacions amb dues variables (dos colors, formes, etc).


ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LENGUATGES

Observar, escoltar i experimentar
-Escoltar les narracions de contes i el recitat de dites i poemes.
-Començar a comprendre les narracions de contes i el recitat de dites i poemes.
-Mostrar interès per les explicacions dels iguals i els adults.
-Desenvolupar la curiositat, l’interès i el gaudi davant de les creacions musicals, visuals i plàstiques.
-Experimentar i gaudir amb les diverses tècniques plàstiques.
-Utilitzar diverses tècniques plàstiques (estampar, punxar, estripar, dibuixar i pintar, ...).
-Millorar en la precisió de moviments manuals que impliquen la utilització de totes aquestes tècniques.
-Iniciar-se en la diferenciació d’algunes qualitats del so.
-Escoltar amb atenció l’enregistrament d’obres musicals.

Parlar, expressar i comunicar
-Participar i escoltar en les converses.
-Començar a compartir les sensacions i les emocions provocades per les produccions artístiques.
-Fer ús del llenguatge per expressar les seves necessitats , emocions i els seus desitjos.

Interpretar, representar i crear
-Ampliar el vocabulari mitjançant les diferents unitats de programació i diverses situacions d’aula.
-Interessar-se per la interpretació del llenguatge escrit (a partir del nom propi).
-Memoritzar i interpretar un repertori de cançons seleccionades.
-Gaudir i participar de les danses, cançons i audicions.
-Usar els diversos llenguatges com a objectes de creació, de diversió i d’aprenentatge.
-Iniciar-se en l’ús de l’ordinador.
  

Classe dels Mollerics i Classe dels Camagrocs